دانلود پاورپوینت http://pptdl.mihanblog.com 2020-12-04T08:22:18+01:00 text/html 2017-01-13T11:55:03+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی http://pptdl.mihanblog.com/post/185 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-85546-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-تعهد-سازمانی.aspx" target=_blank>مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>5 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>37 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>20 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=85546" target=_blank><IMG alt="دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=85546','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی" alt="مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/2016-11-10-15-14-43-284.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4558 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4558.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات نظری کامل در مورد متغیر</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc</SPAN> </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #800000; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>مبانی نظری تعهد سازمانی</STRONG><STRONG> </STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">تعهد از واژه هایی است كه تعاریف زیادی از دیدگاه های مختلف برای آن ارائه شده است. مفاهیم متعددی مانند وجدان، اخلاق كاری، رغبت و مسؤلیت پذیری با وجود داشتن تفاو ت های مفهومی، معادل با تعهد مورد استفاده قرار می گیرند، به عبارتی مانند خیلی ازمفاهیم روان شناختی سازمانی، تعهد نیز به شیوه های متفاوتی تعریف و با ابعاد و مقیاس های گوناگون اندازه گیری شده است(شکرزاده،2002).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>2-4-1- مفاهیم تعهد</STRONG><STRONG> </STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامة خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است(تولایی،1391).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">بنابراین تعهد سازمانی «یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند. بدیهی است تعهد سازمانی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد گردید که بر روی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهره‌وری سازمان گردد (مجیدی، 1377).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">تعهد را افراد مختلف به گونه‌های متفاوت تعریف کرده‌اند که ذیلاً برخی از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد:<BR>استاد شهید مطهری، تعهد را به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان می‌دارد: "فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید". کانتر تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می‌داند. سالانکیک تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند، یعنی تعهد زمانی واقعیت می‌یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید (الحسینی،1380).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">مودی و همکارانش، تعهد را به عمل فراتر از وظایف مقرره اطلاق می‌نمایند. ابراز عملی تعهد، برای به انجام رسیدن فعالیت ها ضروری است و بخصوص در مشاغل کلیدی و حساس، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. کوک و وال نیز سه مفهوم "وفاداری"، "احساس هویت و شناسایی" و "آمادگی" را برای تعهد مطرح کرده‌اند (مجیدی، 1377).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>2-4-2- انواع تعهد</STRONG><STRONG> </STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر، تعهد مکتبی، تعهد ملی، تعهد خویشتن‌مدارانه، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می‌شود(الحسینی،1380).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">- تعهد مکتبی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">از تعلق به یک جهان‌بینی به وجود می‌آید و به میزان تقید فرد به الزامات نگرشی و گرایشی مکتب مربوط، می‌تواند از نوع تعهد اصول‌گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول قلمداد شود.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">- تعهد ملی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">همان حس ناشی از وطن‌دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می‌دهد.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">- تعهد خویشتن‌مدارانه</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">از علاقه‌مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می‌شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتربینی و یا بی‌توجه به منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند، لذا، به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان ناهنجاریهای رفتاری بروز پیدا می‌کند.</SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-مبانی-نظری.aspx" target=_blank>مبانی نظری</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-پیشینه-پژوهش.aspx" target=_blank>پیشینه پژوهش</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-تعهد-سازمانی.aspx" target=_blank>تعهد سازمانی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <P> <H2><BR><A href="http://doc.lono.ir/">سایت دانلود مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">وکیل پایه یک</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">مشاوره حقوقی</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lonoshop.ir/">بانک مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lono.ir/">نیازمندی ها</A></H2><BR><A href="http://store.lono.ir/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target=_blank><IMG title="فالوور اتوماتیک اینستاگرام" src="http://up.lono.ir/img/k1ohxhv76.gif"></A> <P></P> text/html 2017-01-13T11:54:39+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره شناسایی و مقایسه ابزار های ETL http://pptdl.mihanblog.com/post/184 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-85543-شناسایی-و-مقایسه-ابزار-های-ETL.aspx" target=_blank>شناسایی و مقایسه ابزار های ETL </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>در مورد شناسایی و مقایسه ابزارهای ETL و یک نمونه کار عملی با توضیحات و اسکرین شات صفحات کار با نرم افزار Clover ETL با فرمت داک که میتوانید به راحتی تغییرات مورد نظر خود را انجام دهید و ضمنا تمامی سایزها و فونت و لیست مطابق استاندارد انجام شده است </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-105-کامپیوتر-و-it.aspx" target=_blank>کامپیوتر و IT</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>21 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>5458 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>116 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=85543" target=_blank><IMG alt="دانلود شناسایی و مقایسه ابزار های ETL" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=85543','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای شناسایی و مقایسه ابزار های ETL" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="شناسایی و مقایسه ابزار های ETL" alt="شناسایی و مقایسه ابزار های ETL" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/default5.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 6099 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-6099.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>پژوهش کامل در مورد شناسایی و مقایسه ابزارهای ETL و یک نمونه کار عملی با توضیحات و اسکرین شات صفحات کار با نرم افزار Clover ETL- با فرمت داک که میتوانید به راحتی تغییرات مورد نظر خود را انجام دهید. و ضمنا تمامی سایزها و فونت و لیست مطابق استاندارد انجام شده است</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-در-مورد-شناسایی-و-مقایسه-ابزارهای-ETL-و-یک-نمونه-کار-عملی-با-توضیحات-و-اسکرین-شات-صفحات-کار-با-نرم-افزار-Clover-ETL.aspx" target=_blank>در مورد شناسایی و مقایسه ابزارهای ETL و یک نمونه کار عملی با توضیحات و اسکرین شات صفحات کار با نرم افزار Clover ETL</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <P> <H2><BR><A href="http://doc.lono.ir/">سایت دانلود مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">وکیل پایه یک</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">مشاوره حقوقی</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lonoshop.ir/">بانک مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lono.ir/">نیازمندی ها</A></H2><BR><A href="http://store.lono.ir/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target=_blank><IMG title="فالوور اتوماتیک اینستاگرام" src="http://up.lono.ir/img/k1ohxhv76.gif"></A> <P></P> text/html 2017-01-13T11:54:14+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره مالیات حقوق http://pptdl.mihanblog.com/post/183 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-85541-نرم-افزار-مالیات-حقوق.aspx" target=_blank>مالیات حقوق </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مجموعه ای از ضروری ترین قوانین مالیات حقوق به همراه آموزش تصویری </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-122-حسابداری-و-مالی.aspx" target=_blank>حسابداری و مالی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>26 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>zip </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>5638 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>100 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=85541" target=_blank><IMG alt="دانلود مالیات حقوق" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=85541','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای مالیات حقوق" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مالیات حقوق" alt="مالیات حقوق" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/2016-11-10-11-41-7-803.png"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7115 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-7115.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P><STRONG>مجموعه ای از ضروری ترین قوانین مالیات حقوق که به صورت دسته بندی مواد مشمول و </STRONG><STRONG>... </STRONG><STRONG>و همچنین آموزش تصویری تهیه و ارسال آن به سایت امورمالیاتی کشور تهیه شده که آگاهی از آن برای تمامی حسابداران و کارفرمایان ضروری میباشد</STRONG><STRONG>.</STRONG></P> <P><STRONG>این فایل بصورت فایل اندروید می باشد و بر روی گوشی نصب می شود.<BR></STRONG></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-مالیات-حقوق.aspx" target=_blank>مالیات حقوق</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-نرم-افزار-مالیات-حقوق.aspx" target=_blank>نرم افزار مالیات حقوق</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-نرم-افزار-اندرویدی-مالیات-حقوق.aspx" target=_blank>نرم افزار اندرویدی مالیات حقوق</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <P> <H2><BR><A href="http://doc.lono.ir/">سایت دانلود مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">وکیل پایه یک</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">مشاوره حقوقی</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lonoshop.ir/">بانک مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lono.ir/">نیازمندی ها</A></H2><BR><A href="http://store.lono.ir/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target=_blank><IMG title="فالوور اتوماتیک اینستاگرام" src="http://up.lono.ir/img/k1ohxhv76.gif"></A> <P></P> text/html 2017-01-13T11:53:51+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل http://pptdl.mihanblog.com/post/182 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-85540-تمامی-رنگها-به-انگلیسی-همراه-با-شکل.aspx" target=_blank>تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>تمامی رنگها به انگلیسی برای فراگیری زبان همراه با رنگ مورد نظر کنار لغت مربوطه </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-88-سایر-گروه-های-عمومی.aspx" target=_blank>سایر گروه های عمومی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>32 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>zip </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>104 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>6 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=85540" target=_blank><IMG alt="دانلود تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=85540','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل" alt="تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 7115 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-7115.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>تمامی رنگها به انگلیسی برای فراگیری زبان همراه با رنگ مورد نظر کنار لغت مربوطه</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-رنگ-به-انگلیسی.aspx" target=_blank>رنگ به انگلیسی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <P> <H2><BR><A href="http://doc.lono.ir/">سایت دانلود مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">وکیل پایه یک</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">مشاوره حقوقی</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lonoshop.ir/">بانک مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lono.ir/">نیازمندی ها</A></H2><BR><A href="http://store.lono.ir/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target=_blank><IMG title="فالوور اتوماتیک اینستاگرام" src="http://up.lono.ir/img/k1ohxhv76.gif"></A> <P></P> text/html 2017-01-13T11:53:26+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان http://pptdl.mihanblog.com/post/181 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-85539-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-آموزش-کارکنان.aspx" target=_blank>مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>6 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>80 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>35 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=85539" target=_blank><IMG alt="دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=85539','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان" alt="مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/2016-11-9-20-34-33-543.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4558 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4558.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات نظری کامل در مورد متغیر</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc</SPAN> </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #800000; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">آموزش كاركنان</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">منظور از آموزش كاركنان كلیه مساعی و كوشش هایی است كه در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ، مهارتهای فنی ، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در كاركنان یك سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید(ابطحی ، 1383: 53). به عبارتی دیگر ، اموزش كاركنان عبارت است از مجموعه ای از كنش ها و فعالیت های هدفمند و سیستماتیك به منظور ایجاد تغییرات لازم در ساختار شناختی ، عاطفی و روانی – حركتی كه بین عامل یاددهنده و یادگیرنده به صورت كنش متقابل در جهت اصلاح بهبود عملكرد شغلی صورت می گیرد(رمضانی ، 1389: 34).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">ضرورت آموزش کارکنان</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">بنا به موارد طرح شده می توان مهم‌ترین عواملی که نیاز به آموزش را در سازمان نشان می‌دهد را به شرح زیر عنوان کرد:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">- جابجایی های افقی و عمودی در سازمان</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">- ورود كاركنان جدید یه سازمان</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">- پیشرفت سریع در علوم و تکنولوژِی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">- تزریق روابط انسانی به سازمان</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">- حرکت به سوی بهره‌وری همه جانبه در سازمان</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">- پیچیده و به سمت ماشینی شدن سازمان و ...(شریعتمداری ، 1387)</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">امروزه به اعتقاد همه صاحبنظران و متخصصان، فراگیری علوم به صورت دانش عمومی محور و فراگیری علوم و کسب مهارتهای لازم در زمینه‌های تخصصی به صورت خاص به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی از اهمیت بالایی در امر توسعه کلان برخوردار است. این اهمیت از آن جا است که انسان تنها از طریق آموزش می‌تواند تواناییهای خاص و نامحدود خود را از بالقوه بودن به سمت فعل به حرکت در آورد. البته باید در نظر داشت که در فرهنگهای متعالی آموزش تنها با پرورش می‌تواند سودمند باشد(خوش نویس ، 1387: 66).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">اصول آموزش ضمن خدمت</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">اصول اموزش كاركنان با توجه به مقتضیات سنی ، زمانی ، محتوایی و ... شرایطی را بر آموزش ها حاكم می كند كه از یك سو فراگیران ، توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از سوی دیگر ، آموزش ها قادر باشند حداكثر اطلاعات ، دانش و مهارت های مورد نیاز كاركنان را در شرایط زمانی محدود منتقل نمایند. لذا بهره برداری صحیح از مزایای آموزش كاركنان و تحقق اهداف سازمان مستلزم توجه به اصولی چند گانه می باشد:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1. فعال بودن یادگیرنده</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">معمولاً به عوامل متعددی نظیر ارتباط محتوی با مسایل شغلی و شخصی ، جالب بودن موضوع ، ارتباط با تجربیات قبلی ، انگیزه و... بستگی دارد. از اصل کلی فعال بودن یادگیرنده ، مجموعه ای از پیام ها قابل استخراج است:تاکید برمشارکت فعال یادگیرندگان بجای پذیرش منفعلانه مطالب ؛ تشویق فراگیران به شکل دهی عقاید و نظریاتشان و آزمون آنان از طریق فعالیت های مختلف جسمی وذهنی ؛ فراهم کردن فرصت های مختلف برای یادگیرندگان به منظور بیان آزادانه و خلاق عقاید ، مهارت ها ونگرش های خویش؛ تاکید براندیشیدن ، استدلال کردن وتصمیم گیری.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2. احترام به یادگیرنده</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">این امر مستلزم تلاش برای درک وفهم شرایط بزرگسالان ، نیازهایشان و سعی در ازبین بردن موانع موجود بین مدرس و فراگیران بزرگسال است. نکته مهم ، اعتقاد و باور به توانایی یادگیرندگان بزرگسال است.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">3. اصل تناسب</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">توفیق آموزش های ضمن خدمت در گرو تناسب محتوای آموزشی با نیاز های واقعی یادگیرندگان بزرگسال است.بطوراساسی کارکنان مطالبی را بهترمی آموزندکه با موقعیت های آنان مرتبط باشد.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">4. اصل تداوم</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">روش ها وفنون اجرای کار باتوجه به پیشرفت های علمی وفناوری دائم در حال تغییراست.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">5. اصل مساله محوری</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">توجیه منطقی برگزاری هردوره آموزشی ، وجود مساله ، شکل یا ضرورت ویژه ای در سطح سازمان است و از این رو، این نوع آموزش ها باید بیشتر به صورت عملگرا و مبتنی برمشکلات اساسی محیط کار افراد سازماندهی واجرا شوند.</SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-مبانی-نظری.aspx" target=_blank>مبانی نظری</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-پیشینه-پژوهش.aspx" target=_blank>پیشینه پژوهش</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-آموزش-کارکنان.aspx" target=_blank>آموزش کارکنان</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <P> <H2><BR><A href="http://doc.lono.ir/">سایت دانلود مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">وکیل پایه یک</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">مشاوره حقوقی</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lonoshop.ir/">بانک مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lono.ir/">نیازمندی ها</A></H2><BR><A href="http://store.lono.ir/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target=_blank><IMG title="فالوور اتوماتیک اینستاگرام" src="http://up.lono.ir/img/k1ohxhv76.gif"></A> <P></P> text/html 2017-01-13T11:53:00+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس http://pptdl.mihanblog.com/post/180 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-85538-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-روش-های-نوین-تدریس.aspx" target=_blank>مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>17 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>56 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>54 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=85538" target=_blank><IMG alt="دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=85538','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس" alt="مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/2016-11-9-20-24-47-26.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4558 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4558.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات نظری کامل در مورد متغیر</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc</SPAN> </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #800000; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>روش‌های نوین تدریس:</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>تعریف روش:</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">روش در مقابل واژه‌ی لاتینی «متد» به كار می‌رود و واژه‌ی متد در فرهنگ فارسی «معین» و فرهنگ انگلیسی به فارسی «آریانپور» به: روش، شیوه، راه، طریقه، طرز، اسلوب معنی شده است. به‌طورکلی «راه انجام دادن هر كاری» را روش گویند. روش تدریس نیز عبارت از راه منظم، باقاعده و منطقی برای ارائه درس است. روش تدریس، شیوه یا راهی است که مدرس را به هدف درس یعنی یادگیری و آموزش دادن مطالب به شاگردان می‌رساند (علوی 1384، 23).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>2-14-تقسیم‌بندی روش تدریس:</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">روش‌های تدریس به دودسته کلی تقسیم مسی شوند، روش‌هایی که درگذشته بسیار دور به کار می‌رفته‌اند، روش‌های تاریخی و روش‌هایی که متکی بر یافته‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی جدید می‌باشند، روش‌های نوین نامیده می‌شوند (موسوی 1391، 179).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>1 ـ روش‌های تاریخی 2 ـ روش‌های نوین</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">اصطلاح تدریس، اگرچه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می‌رسد، اكثر معلمان و مجریان برنامه‌های درسی بامعنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند. برداشت‌های مختلف معلمان از مفهوم تدریس می‌تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه‌ی كار كردن با آن‌ها تأثیر مثبت یا منفی بر جای گذارد. برداشت چندگانه از مفهوم تدریس می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از مهم‌ترین آن‌ها ضعف دانش‌پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه‌های مختلف تربیتی است. گاهی آشفتگی و اغتشاش در درك مفاهیم تربیتی به حدی است كه بسیاری از كارشناسان، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش، آموزش، تدریس و حرفه‌آموزی را یكی تصور می‌کنند و به‌جای هم به كار می‌برند. این مفاهیم اگرچه ممكن است در برخی جهات وجوه مشترك و درهم‌تنیده داشته باشند، اصولاً مفاهیم مستقلی هستند و معنای خاص خود رادارند (صفوی 1370، 239).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">پرورش یا تربیت «جریانی است منظم و مستمر كه هدف آن هدایت رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی و اجتماعی یا به‌طورکلی رشد همه‌جانبه شخصیت دانش آموزان در جهت كسب و درك معارف بشری و هنجارهای موردپذیرش جامعه و نیز كمك به شكوفا شدن استعداد آنان است» (سیف 1379، 28). براساس چنین تعریفی پرورش یك نظام است، نظامی كه كاركرد اساسی‌اش شكوفا كردن استعداد و تربیت شهروندانی است كه هنجارهای موردپذیرش جامعه را کسب كنند و متعهد به ارزش‌های آن باشند. حتی بسیاری از صاحب‌نظران تربیتی كاركردی فراتر از كاركرد ذکرشده برای پرورش قائل‌اند و معتقدند كه القای ارزش‌ها و سنت‌ها و اخلاقیات پذیرفته‌شده جامعه به افراد یكی از قدیمی‌ترین دیدگاه پرورشی است، به‌جای چنین كاركردی، نظام تربیتی باید رشد مهارت‌های شناختی از قبیل تفكر انتقادی، تحلیل ارزش‌ها و مهارت‌های گروهی را در كانون كاركردهای خود قرار دهد تا زمینه‌ی مردم‌سالاری در جامعه فراهم شود. میلر<A href="http://mihanblog.com/blog/post/new#_ftn1" rel=nofollow><SUP><SUP>[1]</SUP></SUP></A> (1983) و گروهی دیگر نیز بر این باورند كه نظام تربیتی باید عامل تغییر و تحول اجتماعی باشد. فریر<A href="http://mihanblog.com/blog/post/new#_ftn2" rel=nofollow><SUP><SUP>[2]</SUP></SUP></A> (1972) مطرح می‌کند که تحلیل مفاهیم و كاركردهای ذکرشده نشان می‌دهد كه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان مفهوم «پرورش» را با مفاهیمی چون آموزش، تدریس و یا حرفه‌آموزی یكی دانست. پرورش مفهومی كلی است كه می‌تواند سایر مفاهیم را در درون خود جای دهد. مفهوم آموزش برخلاف پرورش یك نظام نیست، بلكه آموزش فعالیتی است هدف‌دار و از پیش طراحی‌شده، كه هدفش فراهم كردن فرصت‌ها و موقعیت‌هایی است که امر یادگیری را در درون یك نظام پرورشی تسهیل كند و سرعت بخشد. بنابراین آموزش وسیله‌ای است برای پرورش، نه خود پرورش. آموزش یك فعالیت مشخص و دقیق طراحی‌شده است؛ پس هدف‌های آن دقیق‌تر و مشخص‌تر و زودرس‌تر از هدف‌های پرورشی است. آموزش ممكن است با حضور معلم و یا بدون حضور معلم از طریق فیلم، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه‌ها صورت گیرد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1- Mylr</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2- Freire</SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-مبانی-نظری.aspx" target=_blank>مبانی نظری</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-پیشینه-پژوهش.aspx" target=_blank>پیشینه پژوهش</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-روش-های-نوین-تدریس.aspx" target=_blank>روش های نوین تدریس</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <P> <H2><BR><A href="http://doc.lono.ir/">سایت دانلود مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">وکیل پایه یک</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">مشاوره حقوقی</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lonoshop.ir/">بانک مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lono.ir/">نیازمندی ها</A></H2><BR><A href="http://store.lono.ir/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target=_blank><IMG title="فالوور اتوماتیک اینستاگرام" src="http://up.lono.ir/img/k1ohxhv76.gif"></A> <P></P> text/html 2017-01-13T11:52:34+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی http://pptdl.mihanblog.com/post/179 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-85537-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-افسردگی.aspx" target=_blank>مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>12 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>69 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>54 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=85537" target=_blank><IMG alt="دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=85537','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی" alt="مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/2016-11-9-20-23-9-666.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4558 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4558.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات نظری کامل در مورد متغیر</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc</SPAN> </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #800000; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>افسردگی</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">افسردگی ، همان طور که از نام آن پیداست، عمدتاً نوعی اختلال خلقی یا اختلال عاطفی در نظر گرفته می شود . از این رو غالباً اصطلاح بیماری عاطفی نیز در مورد آن به کار برده می شود . فرد مبتلا از خلق ناشاد با احساس دلتنگی وغمگینی و فرو رفتن در خیالت واهی شکایت می کند که به مدت دو هفته یا غالباً بیشترتداوم داشته است ، خلق ناشاد ضرورتاً در تمام طول روز یکسان نیست برخی افراد چنین بیان می کنند که به هنگام صبح حال خوشی ندارند ودر اواخر بعدازظهر حال نسبتاً بهتری پیدا می کنند این گونه بی ثباتی خلق در طول روز غالباً با انواع افسردگی شدید همراه است . در شیوه تفکر افراد افسرده در مورد خویشتن و آینده شان نیز تغیرات خاصی به وجود می آید . ممکن است یک زن خانه دار خود را با لیاقت یا یک زن بازرگان موفق خود را فردی نا لایق ، بی مصرف ، ناتوان وحتی کاملاً شکست خورده تصور کنند( بلاک برن<SUP><SUP>[1]</SUP></SUP> ،2008).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">روشهای درمان افسردگی بر روی لزوم افزایش فرصت های لازم برای تقویت مثبت رفتار تاکید می کنند. بدین منظور لازم است مهارت های لازم برای روبرو شدن با موقیت های اجتماعی و برخورد های بین شخصی در بیمار ایجاد یا تقویت شود . فرض اساسی این است که متغیر برنامه فعالیت های روزمره فرد افسرده، برای عوض کردن برنامه تقویت حاکم بررفتار او نهایت ضرورت را دارد . بدیهی است قبل از همه باید شرایط محیطی و تاریخچه تقویت های بیمار پیشین دقیقاً بررسی گردد تا اشیاء ورویدادهای که می توانند در مورد او خاصیت تقویت کننده داشته باشند معین گردند. برای رسیدن به هدفهای فوق از شیوه های زیر استفاده می شود :</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1- افزایش فعالیت های خوش آیند یا مطبوع<SUP><SUP>[2]</SUP></SUP></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2- بالا بردن رفتار</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">3- افزایش مهارت های اجتماعی وروابط متقابل با اشخاص دیگر</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">4- دخالت های گروهی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">5- ایجاد مهارت های شناختی<SUP><SUP>[3]</SUP></SUP> اراده خویشتن</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">6- روش فرافکنی زمانی لازاروس</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">7- روابط زناشویی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">8- مسأله گشایی وتصمیم گیری ( شهریار ، 1386).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">افسردگی به عنوان یک پدیده چند وجهی و چند عاملی تصور می شود که در آن هر کدام جنبه های مهمی در ایجاد تداوم افسردگی دارند . افسردگی در سراسر دنیا مسأله ای مهم است . در یک بررسی طولی همه کسانی را که بین سالهای 1895-1897 در ایسلند متولد شده بودند را مورد مطالعه قرار دادند . احتمال 1 به 8 وجود داشت که این افراد در مرحله ای از زندگی پیش از رسیدن به سن 75 سالگی دچار اختلال عاطفی شوند. نتایج بدست آمده از مطالعات دیگر برآورد می کند که در طول زندگی احتمال بروز افسردگی یک قطبی برای مردان 8 تا 12 درصد وبرای زنان 20 تا 26 درصد است . در مورد اختلال دو قطبی که کمتر شایع است ، خطر وقوع در طول تمام عمر 1% می باشد . در این رابطه نیز زنان بیشتر در معرض ابتلا هستند تا مردان ( دیوید و ویسمن به نقل از ساراسون، 2005). براساس مطالعاتی که در اروپا وآمریکا انجام شده است برآورد شده است که بین 9 تا 26 درصد از زنان و 5 تا 12 درصد از مردان در طول زندگی خود یک بیماری افسردگی عمده داشته اند . هم چنین بر آورد شده است که بین 5/4 تا 3/9 درصد زنان و 3/2 تا 2/3 درصد مردان در برهه ای از زمان به این اختلال دچار هستند بنابراین زنان دو برابر بیشتر از مردان به افسردگی دچار می شوند و این نسبت در جمعیت های بالینی نیز گزارش شده است. این عدم تجانس درشیوع افسردگی مخصوصاً در گروه های سنی جوان تر صدق می کند. همچنین احتمال بهبود افسردگی در این اشخاص نسبت به افراد مسن بیشتر است ونیز احتمال تجربه مجدد بیماری در آنها کمتر است . مطالعات متعددی که بر روی بیماران مراجعه کننده به پزشکان عمومی انجام شده نشان می دهند که شیوع افسردگی اساسی در حدود 5 درصد است . این میزان سبب شده که اختلال افسردگی یکی از شایع ترین مشکلات بالینی پزشکی عمومی تلقی گردد. تخمین زده می شود که تنها در حدود 10 درصد بیماران مراجعه کننده به پزشکان عمومی که دچار افسردگی هستند به خدمات روان پزشکی ارجاع داده می شدند ( بلک برن ، 2008). از طرفی میزان شیوع افسردگی در میان اقشار مختلف جامعه، مختلف است.افسردگی شایع ترین اختلال خلقی وعاطفی و بزرگ ترین بیماری روانی قرن حاضر است به بیان ساده تر یک واکنش روانی- زیستی در برابراسترس های زندگی است . چنین حالت واکنش در اختلال خلقی، محدود به زمان ومکان خاص نبوده و می تواند در هر زمان وهر مکانی و برای هرشخصی در هر موقعیتی که باشد پدید بیاید. در واقع خلق آدمی حاصل مجموعه ای از واکنش های عاطفی در یک موقعیت خاص وزمان معین است . به سخن دیگر خلق یک زمینه عاطفی است که آکنده ازگرایش های هیجانی غریزی بوده وحالت های روانی به احساس انسان طعم خوشایند یا نوخوشایند می دهد و در بین دو قطب لذت و درد در نوسان است . یک تغییر محسوس یا انحراف از حالت طبیعی و متعادل خلق می تواند به صورت اندوه و غم زدگی مشخص گردد. اگر اندوه بر حسب شرایط خاص به صورت یک اختلال قابل توجه و بیمار گونه ظاهر شود می تواند به یک خلق افسرده تبدیل گردد( افروز،1386).</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">[1] - Blak burn</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">[2] - pleasnt activities</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">[3] - Congnitiveskill</SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-مبانی-نظری.aspx" target=_blank>مبانی نظری</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-پیشینه-پژوهش.aspx" target=_blank>پیشینه پژوهش</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-افسردگی.aspx" target=_blank>افسردگی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <P> <H2><BR><A href="http://doc.lono.ir/">سایت دانلود مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">وکیل پایه یک</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">مشاوره حقوقی</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lonoshop.ir/">بانک مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lono.ir/">نیازمندی ها</A></H2><BR><A href="http://store.lono.ir/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target=_blank><IMG title="فالوور اتوماتیک اینستاگرام" src="http://up.lono.ir/img/k1ohxhv76.gif"></A> <P></P> text/html 2017-01-13T11:51:10+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی اجتماعی کلاس http://pptdl.mihanblog.com/post/178 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-85536-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-جو-روانی-اجتماعی-کلاس.aspx" target=_blank>مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی اجتماعی کلاس </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی اجتماعی کلاس </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-25-روانشناسی-و-علوم-تربیتی.aspx" target=_blank>روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>7 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>doc </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>43 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>25 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=85536" target=_blank><IMG alt="دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی اجتماعی کلاس" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=85536','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی اجتماعی کلاس" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی اجتماعی کلاس" alt="مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی اجتماعی کلاس" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/2016-11-9-17-55-7-225.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4558 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4558.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">توضیحات نظری کامل در مورد متغیر</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc</SPAN> </SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #333333; OUTLINE-WIDTH: medium; TEXT-ALIGN: justify; OUTLINE-STYLE: none; MARGIN: 0px 0px 11px; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: #800000; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-WIDTH: medium; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert">قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">تعاریف<STRONG>:</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">با توجه به اینکه هدف عمده آموزش و پرورش، اعتلای همه جانبه شخصیت فراگیران، به ویژه در ابعاد اخلاقی، روانی و اجتماعی است، برای بهبود این فرآیند، باید که جو کلاس شایسته و بایسته باشد. مطالعات فراوانی تأثیر جو روانی اجتماعی کلاس را بر پیشرفت تحصیلی نشان داده&shy;اند (فریزر و همکاران،1995). بلوم<SUP><SUP>[1]</SUP></SUP>(1994) جو را شرایط، نیروها، وانگیزش&shy;های بیرونی، اعم از فیزیکی، فکری، روانی و اجتماعی تعریف می&shy;کند.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فریزر(1994) چهار گونه جو&shy;روانی-اجتماعی کلاس را بررسی کرد. به نظر او جو&shy;روانی-اجتماعی چیره بر کلاس می&shy;تواند جوی سرشار از یکپارچگی و همبستگی (میزان وابستگی و پیوند دانش آموزان)، منضبط و تکلیف&shy;گرا (میزانی که دانش&shy;آموزان تکلیف خود را به موقع و منظم انجام دهند)، فضایی پر برخورد و پر اصطلاک (میزان رفتارهای نادوستانه&shy;ی دانش آموزان)، یا جوی آکنده از هم&shy;آوری و رقابت (میزان هم&shy;آور و رقابت دانش&shy;آموزان) باشد.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>انواع جو &shy;روانی حاکم بر کلاس.</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1- <STRONG></STRONG>جو &shy;روانی-اجتماعی مطلوب که ویژگی&shy;های آن عبارتند از: مشارکت دانش&shy;آموزان در کلاس، رابطه صمیمی معلم و دانش&shy;آموز و برخورداری از حمایت معلم در مواقع مشکل، رابطه صمیمی دانش&shy;آموزان با&shy;هم، برقراری نظم و مقررات در کلاس، سازماندهی مطالب آموزشی در کلاس، اهمیت دادن به تلاش و انجام وظیفه دانش&shy;آموزان، و همچنین در این جو فراوانی روابط اجتماعی وجود دارد و بین ادراک و انتظار تفاوتی نیست و پیشرفت تحصیلی بالاست.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2- جو&shy; روانی-اجتماعی نامطلوب که برعکس جو&shy; روانی-اجتماعی مطلوب بیان شده است.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">3- جو&shy; روانی – اجتماعی متوسط که مابین دو جو مذکور بیان شده است (صالحی حسینی،1372).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">جو روانی – اجتماعی کلاس، شامل د و متغیر کلی ادراک (برداشتی که افراد از واقعیت های موجود درکلاس دارند) و انتظار (تمایلات و خواسته هایی که افراد از جو روانی- اجتماعی کلاس دارند) است. جوی برای یادگیری مطلوب است که تفاوت ادراک و انتظار زیاد نباشد یا این دو مساوی باشند. درصورت تفاوت، باید در پی اصلاح یا تغییر جو کلاس بود. پس، شناخت جو کلاس برای معلمان مهم و با ارزش است.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>ویژگی&shy;های روابط انسانی مطلوب در مدرسه</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1- درک نیازها و استعدادها.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2- درک تفاوت&shy;های فردی.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">3- شناخت و احترام به شخصیت دیگران.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">4- توان برقراری ارتباط.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">5- گوش دادن.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">6- بیان عواطف و احساسات.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">7- تأمین بهداشت روانی (میرکمالی،1379).</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>دو بعد اساسی جو مدرسه:</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">جو مدرسه دارای دو بعد علمی و اجتماعی است که در تعامل با&shy;هم، جوی مثبت یا منفی در کلاس به وجود می&shy;آورد. جو&shy;علمی با سیستم پاداش، تشویق، اثربخشی مدیر و معلمان و فرآیندهای مشاکت جویانه ارتباط دارد و جو &shy;اجتماعی مربوط به پذیرش، همدردی، نظم در اامکانات و تسهیلات مدرسه، ایجاد فرصت برای مشارکت یادگیرندگان در فعالیت&shy;های مدرسه، هنجارهای گروهی حاکم و نظام حمایتی کارکنان و دانش&shy;آموزان است. همچنین جو&shy; علمی به طور مستقیم و جو&shy; اجتماعی به طور غیر&shy;مستقیم بر نگرش و رفتار دانش&shy;آموزان اثر می&shy;گذارد (ساکنی،2004؛ به نقل از طالب زاده نوبریان،1387).</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">[1] -Bloom</SPAN></P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-مبانی-نظری.aspx" target=_blank>مبانی نظری</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-پیشینه-پژوهش.aspx" target=_blank>پیشینه پژوهش</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-جو-روانی.aspx" target=_blank>جو روانی</A><A href="http://lono.sellu.ir/key-اجتماعی-کلاس.aspx" target=_blank>اجتماعی کلاس</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <P> <H2><BR><A href="http://doc.lono.ir/">سایت دانلود مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">وکیل پایه یک</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://vakiliran.co/">مشاوره حقوقی</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lonoshop.ir/">بانک مقاله</A></H2><BR> <H2><BR><A href="http://lono.ir/">نیازمندی ها</A></H2><BR><A href="http://store.lono.ir/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target=_blank><IMG title="فالوور اتوماتیک اینستاگرام" src="http://up.lono.ir/img/k1ohxhv76.gif"></A> <P></P> text/html 2016-12-02T11:53:56+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره کتاب کلید موفقیت در کنکور http://pptdl.mihanblog.com/post/177 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-64433-کلید-موفقیت.aspx" target=_blank>کتاب کلید موفقیت در کنکور </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>کتاب کلید موفقیت در کنکور </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-74-آموزشی.aspx" target=_blank>آموزشی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>29 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>2489 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>161 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=64433" target=_blank><IMG alt="دانلود کتاب کلید موفقیت در کنکور" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=64433','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای کتاب کلید موفقیت در کنکور" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="کتاب کلید موفقیت در کنکور" alt="کتاب کلید موفقیت در کنکور" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4766 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4766.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>کتاب (کلید موفقیت در کنکور) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-موفقیت-در-کنکور.aspx" target=_blank>موفقیت در کنکور</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <DIV> <H2><BR><A href="http://berozagahi.ir/">همکاری در فروش</A></H2><BR> <H2><A href="http://berozagahi.ir/">سایت تبلیغاتی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://lono.ir/">درج آگهی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://agahicity.ir/">سایت تبلیغات اینترنتی رایگان</A></H2></DIV><BR> <H2><A href="http://doc.lono.ir/">بانک مقاله علمی</A></H2> <DIV></DIV> text/html 2016-12-02T11:53:32+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره کتاب ذهن ثروتمند_ذهن فقیر http://pptdl.mihanblog.com/post/176 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-64431-ذهن-ثروتمند-ذهن-فقیر.aspx" target=_blank>کتاب ذهن ثروتمند_ذهن فقیر </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>کتاب ذهن ثروتمند_ذهن فقیر </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-16-بازاریابی-و-امور-مالی.aspx" target=_blank>بازاریابی و امور مالی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>13 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>230 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>25 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=64431" target=_blank><IMG alt="دانلود کتاب ذهن ثروتمند_ذهن فقیر" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=64431','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای کتاب ذهن ثروتمند_ذهن فقیر" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="کتاب ذهن ثروتمند_ذهن فقیر" alt="کتاب ذهن ثروتمند_ذهن فقیر" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4766 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4766.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>کتاب (ذهن ثروتمند_ذهن فقیر) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-ذهن-ثروتمند_ذهن-فقیر.aspx" target=_blank>ذهن ثروتمند_ذهن فقیر</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <DIV> <H2><BR><A href="http://berozagahi.ir/">همکاری در فروش</A></H2><BR> <H2><A href="http://berozagahi.ir/">سایت تبلیغاتی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://lono.ir/">درج آگهی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://agahicity.ir/">سایت تبلیغات اینترنتی رایگان</A></H2></DIV><BR> <H2><A href="http://doc.lono.ir/">بانک مقاله علمی</A></H2> <DIV></DIV> text/html 2016-12-02T11:53:09+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن http://pptdl.mihanblog.com/post/175 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-64430-تکنیک-های-تخفیف.aspx" target=_blank>کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-16-بازاریابی-و-امور-مالی.aspx" target=_blank>بازاریابی و امور مالی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>24 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>658 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>22 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=64430" target=_blank><IMG alt="دانلود کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=64430','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن" alt="کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4766 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4766.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>کتاب (تکنیک های تخفیف گرفتن) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی راببرید"با تشکر"</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-تکنیک-های-تخفیف-گرفتن.aspx" target=_blank>تکنیک های تخفیف گرفتن</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <DIV> <H2><BR><A href="http://berozagahi.ir/">همکاری در فروش</A></H2><BR> <H2><A href="http://berozagahi.ir/">سایت تبلیغاتی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://lono.ir/">درج آگهی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://agahicity.ir/">سایت تبلیغات اینترنتی رایگان</A></H2></DIV><BR> <H2><A href="http://doc.lono.ir/">بانک مقاله علمی</A></H2> <DIV></DIV> text/html 2016-12-02T11:52:46+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره کتاب شما هم می توانید پولدار شوید http://pptdl.mihanblog.com/post/174 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-64429-شما-هم-می-توانید-پولدار-شوید.aspx" target=_blank>کتاب شما هم می توانید پولدار شوید </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>کتاب شما هم می توانید پولدار شوید </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-16-بازاریابی-و-امور-مالی.aspx" target=_blank>بازاریابی و امور مالی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>27 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>4046 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>47 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=64429" target=_blank><IMG alt="دانلود کتاب شما هم می توانید پولدار شوید" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=64429','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای کتاب شما هم می توانید پولدار شوید" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="کتاب شما هم می توانید پولدار شوید" alt="کتاب شما هم می توانید پولدار شوید" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4766 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4766.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>کتاب (شما هم می توانید پولدار شوید) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"باتشکر"</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-شما-هم-می-توانید-پولدار-شوید.aspx" target=_blank>شما هم می توانید پولدار شوید</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <DIV> <H2><BR><A href="http://berozagahi.ir/">همکاری در فروش</A></H2><BR> <H2><A href="http://berozagahi.ir/">سایت تبلیغاتی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://lono.ir/">درج آگهی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://agahicity.ir/">سایت تبلیغات اینترنتی رایگان</A></H2></DIV><BR> <H2><A href="http://doc.lono.ir/">بانک مقاله علمی</A></H2> <DIV></DIV> text/html 2016-12-02T11:05:40+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره کتاب سفر به سرزمین ناشناخته ها http://pptdl.mihanblog.com/post/173 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-64428-کتاب-سفر-به-سرزمین-ناشناخته-ها.aspx" target=_blank>کتاب سفر به سرزمین ناشناخته ها </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>کتاب سفر به سرزمین ناشناخته ها </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-16-بازاریابی-و-امور-مالی.aspx" target=_blank>بازاریابی و امور مالی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>14 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>1277 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>9 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=64428" target=_blank><IMG alt="دانلود کتاب سفر به سرزمین ناشناخته ها" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=64428','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای کتاب سفر به سرزمین ناشناخته ها" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="کتاب سفر به سرزمین ناشناخته ها" alt="کتاب سفر به سرزمین ناشناخته ها" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4766 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4766.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>کتاب (سفر به سرزمین ناشناخته ها) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-کتاب-سفر-به-سرزمین-ناشناخته-ها.aspx" target=_blank>کتاب سفر به سرزمین ناشناخته ها</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <DIV> <H2><BR><A href="http://berozagahi.ir/">همکاری در فروش</A></H2><BR> <H2><A href="http://berozagahi.ir/">سایت تبلیغاتی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://lono.ir/">درج آگهی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://agahicity.ir/">سایت تبلیغات اینترنتی رایگان</A></H2></DIV><BR> <H2><A href="http://doc.lono.ir/">بانک مقاله علمی</A></H2> <DIV></DIV> text/html 2016-12-02T11:05:16+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه http://pptdl.mihanblog.com/post/172 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-64435-بازاریابی-بیمه.aspx" target=_blank>کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-16-بازاریابی-و-امور-مالی.aspx" target=_blank>بازاریابی و امور مالی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>20 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>135 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>3 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=64435" target=_blank><IMG alt="دانلود کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=64435','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه" alt="کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4766 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4766.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>کتاب (5 اشتباه نمایندگاه بیمه در بازاریابی بیمه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-کتاب-بازاریابی-بیمه.aspx" target=_blank>کتاب بازاریابی بیمه</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <DIV> <H2><BR><A href="http://berozagahi.ir/">همکاری در فروش</A></H2><BR> <H2><A href="http://berozagahi.ir/">سایت تبلیغاتی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://lono.ir/">درج آگهی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://agahicity.ir/">سایت تبلیغات اینترنتی رایگان</A></H2></DIV><BR> <H2><A href="http://doc.lono.ir/">بانک مقاله علمی</A></H2> <DIV></DIV> text/html 2016-12-02T11:04:52+01:00 pptdl.mihanblog.com قطره قطره کتاب بازاریابی30 درجه http://pptdl.mihanblog.com/post/171 <DIV id=SidoFilePage> <DIV id=SidoFilePageRight> <DIV id=SidoFileTitle> <H1><A href="http://lono.sellu.ir/product-64434-بازاریابی.aspx" target=_blank>کتاب بازاریابی30 درجه </A></H1></DIV> <DIV class=SidoFileDes>کتاب بازاریابی30درجه </DIV> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD class=SidoFileRight>دسته بندی </TD> <TD class=SidoFileLeft><A href="http://lono.sellu.ir/cat-16-بازاریابی-و-امور-مالی.aspx" target=_blank>بازاریابی و امور مالی</A> </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>بازدید ها </TD> <TD class=SidoFileLeft>18 </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>فرمت فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>pdf </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>حجم فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>738 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD class=SidoFileRight>تعداد صفحات فایل </TD> <TD class=SidoFileLeft>47 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=SidoFilePrice> <DIV id=SidoFilePriceLeft><A href="http://lono.sellu.ir/card.aspx?productid=64434" target=_blank><IMG alt="دانلود کتاب بازاریابی30 درجه" src="http://lono.sellu.ir/image/dl.jpg"> </A><A onclick="window.open('http://lono.sellu.ir/report.aspx?id=64434','','top=30,left=212,height=580,width=600,resizable=no,scrollbars=yes'); return false" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#" target=_blank><IMG alt="گزارش تخلف برای کتاب بازاریابی30 درجه" src="http://lono.sellu.ir/image/Report.png"> </A></DIV></DIV></DIV> <DIV id=SidoFilePageLeft> <DIV id=SidoProdImg><IMG title="کتاب بازاریابی30 درجه" alt="کتاب بازاریابی30 درجه" src="http://lono.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg"> </DIV> <DIV id=SidoUser> <DIV id=SidoUserRight> <P>فروشنده فایل </P> <DIV id=SidoUserCode>کد کاربری 4766 </DIV> <DIV id=SidoUserProducts><A href="http://lono.sellu.ir/user-products-4766.aspx" target=_blank>تمام فایل ها</A> </DIV></DIV> <DIV id=SidoUserLeft><IMG alt=کاربر src="http://lono.sellu.ir/image/User2.png" width=100> </DIV> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV> <DIV class=clear></DIV> <DIV id=SidoFilePageDown> <DIV class=SidoFileDes> <P>کتاب (بازاریابی30درجه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"</P></DIV> <DIV id=SidoKeyWords><A href="http://lono.sellu.ir/key-کتاب-بازاریابی.aspx" target=_blank>کتاب بازاریابی</A> <DIV class=clear></DIV></DIV></DIV></DIV><BR> <DIV> <H2><BR><A href="http://berozagahi.ir/">همکاری در فروش</A></H2><BR> <H2><A href="http://berozagahi.ir/">سایت تبلیغاتی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://lono.ir/">درج آگهی رایگان</A></H2><BR> <H2><A href="http://agahicity.ir/">سایت تبلیغات اینترنتی رایگان</A></H2></DIV><BR> <H2><A href="http://doc.lono.ir/">بانک مقاله علمی</A></H2> <DIV></DIV>